ឡន លឿប និង ថៃ (CTN Boxing ON 23 April 2016)
ឡៅ ចិត្រា និង ថៃ (CTN Boxing On 27 February 2016) ថ្ងៃនេះ ចិត្រាធ្វើបានល្អណាស់វ៉ៃថៃមួយកែងសន្លប់ក្នុងទឹកទី ០៣
សុខ ចិន្ដា និង ប៊ិត ប៊ុនធឿន (CTN Boxing On 16 January 2016)
ទេស ជីរ៉ា និង សេក គិមភាព (CTN Boxing On 16 January 2016)
ម៉ន ភារម្យ និង ថៃ (CTN Boxing 26 Dec 2015)
ង៉ែត រដ្ឋា និង ថៃ (CTN 26 Dec 2015)
សេក គីមហុង និង លីម តក់ (Seatv 12 Dec 2015)
រឿង សោភ័ណ្ឌ និង ឡាវ (CTN Boxing 12 Dec 2015) រឿង សោភ័ណ្ឌ ពិតជាពិតជាមិនធ្វើអោយបងប្អូនខកចិត្តឡើងបន្ទាប់ពីកីឡាក៏ឡាវទាត់អោយរាប់ម្តងនៅទឹកទី១ តែ រឿង សោភ័ណ្ឌ អាចផ្តួលកីឡាករឡាវអោយសន្លប់នៅទឹកទី២ វិញ
អ៊ុំ វ៉ាន់ណេត និង ឡុង រឿងរ៉ា (CTN Boxing 12 Dec 2015)
គង់ សំបូរ និង ថៃ (CTN Boxing 12 Dec 2015)
ផាន់ សារុន និង វៀត ប៊ុនឌឿន (CTN Boxing, 21 November 2015)
ចាន់ គង់រាជ និង ចាន់ រតនៈ (CTN 07 Nov 2015)
កំណេង ថ្មី និង ថៃ (Apsara Boxing On 31 October 2015)
បឹង កាយ៉ាក និង ថៃ (Apsara Boxing On 31 October 2015)
ឈាន ឡុង និង ថៃ (Apsara On 31 October 2015)
188Bet