រឿង វីរៈបុរសឆលីហៀង
រឿង លោហិត អ្នកក្លាហាន
រឿង សម្បថលោហិត
រឿង កំពូលវីរៈបុរសកក្រើកមេឃ
រឿង​ Emperor Of Han Dynasty III
Shade Of The Truth
រឿង Lofty Water Verdant Bow
រឿង កំហឹងបុប្ផាឆ្នាស់ក្នុងចង្កូមមច្ចុរាជ
រឿង ឡហាន ជ្រែកពិភពគុន
រឿង United We Stand
រឿង មហិទ្ធិឬទ្ធិថង់ទិព្វ (88End)
រឿង I.My Brother
រឿង ខ្លារខិនចេញប្រយុទ្ធ
រឿង Golden Warrior And Princess
រឿង ល្បិចកលស្រីស្អាត
188Bet