រឿង មិត្តស្រីខ្ញុំជាកញ្ជ្រោងកន្ទុយ៩
រឿង ស្នាមថើប
Queen of the Game
រឿង កញ្ញាឆ្មើងឆ្មៃ
រឿង វីរៈបុរស បាក់ដុងស៊ូ
My lovely Kim Sam Soon
IRIS
Temptation Of A Wife
Midas
The Thorn Bird [37 End]
រឿង បេះដូងព្រហ្មលិខិត [20 End]
រឿង ព្រះនាងខ្ញុំ [29 End]
រឿង ស្នេហាសម័យថ្មី [111 End]
រឿង ម្ចាស់ស្នេហ៏ព្រិលស [102 End]
រឿង ស្នេហ៏អានុស្សា [115 End]
188Bet