កុំកុំ : រឿង ល្បឿនជើងកន្រ្តៃហោះ កុំកុំ
ទិនហ្វី : រឿង អ្នកប្រដាល់ស្រុកស្រែ (២ភាគបញ្ចូលគ្នា)
លីយានជា : រឿង ស្ដេចលំពែង លីយានជា
រឿង អញប្រយុទ្ធអាណាខ្លាំង
ទិនហ្វី : រឿង ក្បាច់គុណបីសាចពីឃាត
ទិនហ្វី : រឿង អង្គរក្សរាជរាំង ទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង កុម្មង់ដូទិនហ្វី (បីភាគបញ្ចូលគ្នា)
លីយានជា : រឿង ស្ដេចឃាតករ
ទិនហ្វី : រឿង ទិនហ្វីការពារស្រីស្រស់
ឈិនឡុង : រឿង បងនាគប្អូនខ្លា
ទិនហ្វី : រឿង ស្ដេចទាល់បាល់ទិនហ្វី
ឈិនឡុង : រឿង អ្នកលេងឡានទេពឈិនឡុង
កុំកុំ : រឿង យៀតវិន
ឈិនឡុង : រឿង ល្បែងមរណៈ ក្រោមសមុទ្រខ្សាច់
រឿង អ្នកស្រែចូលក្រុង
188Bet