ឈិនឡុង : រឿង The Karate Kid
កុំកុំ : រឿង តំបន់ឃាតកម្ម
ឈិនឡុង : រឿង ប៉ូលិសឈិនឡុង
ខ្មោច : រឿង ខ្មោចឆៅជើងឆើត ប៉ះគ្រូម៉ៅ
រឿង ស្ដេចគីងកុង
រឿង ប្រតិបត្តិការពិសេស
លីយានជា : រឿង បិតាជើងកន្រ្តៃហោះ ហ្វាងហ្វីហុង |||
ខ្មោច : រឿង គ្រូខ្មោចជើងខ្លាំងប៉ះព្រលឹង
លីយានជា : រឿង បិតាជើងកន្រ្តៃហោះ ហ្វាងហ្វីហុង |
រឿង ល្បិចតារាសំណាងទាំង៤
កុំកុំ : រឿង កុំកុំក្នុងទ្រុងខ្លា
លីយានជា : រឿង ល្បែងមរណៈនាគកំណាច
រឿង ក្បាច់គុណកំពូលសំណើច
កុំកុំ : រឿង ដាវចិត្តកុំកុំ
អាម៉ាប់ : រឿង ប៉ូលិសជើងខ្លាំង ប៉ះចោរកាលីប
188Bet