រឿង អ្នកម៉េម៉ាយមានលាភ (13 ep)
រឿង វិញ្ញាណស្នេហ៍ អាថ៌កំបាំង (26ep)
រឿង ដែនជ្រោះព្រះនិម្មិត [15 ep ]
រឿង កំលោះស្រុកស្រែ ស្នេហ៍ក្រមុំឡប់ (35ep)
រឿង កែចិត្តស្អប់បង (Ep 19)
រឿង អវសានស្នេហ៍ (Ep 13)
រឿង ក្រមុំស្រស់ កំលោះចោម (Ep 48)
ស្នេហ៍៩ រដូវកាលទី២ (Ep10)
188Bet