រឿង មហិទ្ធិឬទ្ធិថង់ទិព្វ (88End)
ទិនហ្វី : កំពូលអ្នកប្រើល្បិច ទិនហ្វី
រឿងអាស្រូវនៅសេអ៊ូល
រឿង ស្នេហាយុវវ័យ
Rondo 2006
The Land Of The Wind
Stars Lover
រឿង ស្នេហ៍កញ្ជ្រោង បុរសទី១០០០
រឿង រាជបុត្របេះដូងពីរ
រឿង ជំនោរស្នហ៍ សិសិររដូវ
រឿង ព្រហ្មលិខិតស្នេហា
រឿងខ្លីពី មណ្ឌលព័ត៌មាន ស្ត្រីកម្ពុជា
រឿង យុវវ័យ ក្នុងវ័យសិក្សា
រឿង I.My Brother
រឿង សាងស្នេហ៍ជាថ្មី
188Bet